Περιλήψεις εργασιών

Υποβολή Περιλήψεων Επιστημονικών Εργασιών

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η 30η Νοεμβρίου 2016

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Ελεύθερες και ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις (poster).

Παρακαλούμε να δηλώνετε εάν επιθυμείτε η εργασία που υποβάλλετε να παρουσιαστεί ως προφορική ή ως αναρτημένη ανακοίνωση (poster).

Οι θεματικές ενότητες των Ελεύθερων και Αναρτημένων Ανακοινώσεων είναι οι κάτωθι:

 • Παθολογία - Ανοσολογία - Αλλεργιολογία - Ρευματολογία
 • Παθολογία - Λοιμωξιολογία - Εντατικολογία - Πνευμονολογία
 • Παθολογία - Καρδιολογία - Καρδιαγγειακές / Μεταβολικές Παθήσεις
 • Παθολογία - Νεφρολογία - Ενδοκρινολογία
 • Παθολογία - Ηπατολογία - Γαστρεντερολογία
 • Παθολογία - Ογκολογία - Αιματολογία

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

Οι περιλήψεις των εργασιών μπορούν να υποβληθούν:

 • Ηλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του Συνεδρίου, alebesi@free-spirit.gr
 • Μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου, www.imsgcongress2017.gr

Online Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών

 • H περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις
 • Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα
 • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα, πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως και το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο - π.χ. Παππά Αλεξάνδρα
 • Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα
 • Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπέρασμα

Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή μέλους της συγγραφικής ομάδας
 • Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται δεκτές
 • Αλλαγές - διορθώσεις στις εργασίες δε θα γίνονται δεκτές μετά την υποβολή τους στη Γραμματεία του Συνεδρίου
 • Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (Εταιρία Free Spirit, www.free-spirit.gr)

Βραβεύσεις Εργασιών

Κατά την Τελετή Λήξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των (3) καλύτερων προφορικών ανακοινώσεων και των τριών (3) καλύτερων αναρτημένων ανακοινώσεων του Συνεδρίου.